Meer informatie?

Neem contact op met ons
Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Steca Trading B.V. - tevens h.o.d.n. Koelcelwinkel - en op alle overeenkomsten die Steca Trading B.V. sluit met haar klant. Steca Trading B.V. wordt hierna aangeduid als ‘Koelcelwinkel’. De klant van Koelcelwinkel wordt hierna aangeduid als ‘de klant’.
• Door een bestelling te plaatsen bij Koelcelwinkel erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
• De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door • • Koelcelwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
• Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Koelcelwinkel slechts als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2 Aanbiedingen
• Elke aanbod van Koelcelwinkel, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door Koelcelwinkel in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van Koelcelwinkel in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van Koelcelwinkel direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn.
• Mondelingen toezeggingen verbinden Koelcelwinkel slechts als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Koelcelwinkel aan de klant zijn bevestigd.
• Elk aanbod van Koelcelwinkel bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Koelcelwinkel gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden Koelcelwinkel niet.
• Een samengesteld aanbod verplicht Koelcelwinkel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
• Een aanbod van Koelcelwinkel geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
• Indien een klant het aanbod van Koelcelwinkel heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen - dan voorziet Koelcelwinkel de klant van een orderbevestiging. Indien de klant niet binnen uiterlijk 24 uur daarna de juistheid van de orderbevestiging betwist, dan is de klant daaraan gebonden.

Artikel 3 Prijzen
• De door Koelcelwinkel op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
• De door Koelcelwinkel op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten, kosten van verpakkingsmateriaal en kosten van emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door Koelcelwinkel wordt geleverd. Deze kosten worden door Koelcelwinkel vermeld in het bestelproces.
Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan Koelcelwinkel en is Koelcelwinkel gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen.
• De door Koelcelwinkel genoemde prijzen luiden in Euro’s.
• Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
• Alle door Koelcelwinkel genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Koelcelwinkel niet aansprakelijk.

Artikel 4 Monsters en modellen
Is door Koelcelwinkel aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan geldt dat dit monster of model slechts als indicatie is getoond of verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Koelcelwinkel is niet aansprakelijk in het geval de geleverde zaak of zaken afwijkt of afwijken ten opzichte van een monster of model.

Artikel 5 Levertijd
• De levertijd wordt door Koelcelwinkel zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn.
• Indien Koelcelwinkel de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is Koelcelwinkel gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn.
• Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft Koelcelwinkel het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren.
• Koelcelwinkel is gerechtigd om zich voor levering op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de klant. Indien Koelcelwinkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is Koelcelwinkel gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door Koelcelwinkel geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van Koelcelwinkel.
• De klant kan de overeenkomst met Koelcelwinkel niet ontbinden wegens overschrijding van de geschatte levertijd en kan de ontvangst en / of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

Artikel 6 Levering
• Koelcelwinkel levert bij haar bestelde zaken en toebehoren (hierna steeds samen: ‘de zaken’) af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen.
• Bij levering anders dan af magazijn staat het Koelcelwinkel vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen. Het staat Koelcelwinkel dan ook vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant. Alle kosten van vervoer en transport zijn door de klant aan Koelcelwinkel verschuldigd. Dat geldt ook voor de opslag / verhoging die Koelcelwinkel daarover bij de klant in rekening kan brengen.
• Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk franco levering is overeengekomen voor levering van Koelcelwinkel aan de klant, dan reizen de zaken voor rekening en risico van Koelcelwinkel. In dat geval worden de zaken geacht te zijn geleverd door Koelcelwinkel en door de klant te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse op het transportmiddel zijn aangevoerd. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de klant en worden de zaken bij levering af magazijn geacht door Koelcelwinkel te zijn geleverd en door de klant te zijn aanvaard.
• Indien bij levering beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is Koelcelwinkel daarvoor niet aansprakelijk.
• Bij levering anders dan af magazijn behoeft Koelcelwinkel de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het transportvoertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
• Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de klant te zorgen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen.
• Het lossen van de zaken van het transportmiddel is altijd voor rekening en risico van de klant. Koelcelwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade die daarbij of daardoor ontstaat, ook niet als het lossen (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd door werknemers van Koelcelwinkel of door Koelcelwinkel ingeschakelde derden. Dat geldt ook voor het geval het lossen (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd met (behulp van) materiaal van Koelcelwinkel.
• Indien er bij levering aan de klant of bij het lossen van zaken van Koelcelwinkel schade ontstaat aan het transportvoertuig van Koelcelwinkel en / of aan de daarin vervoerde zaken of aan het transportvoertuig van de door Koelcelwinkel ingeschakelde derde en / of aan de daarin vervoerde zaken, dan is de klant van Koelcelwinkel daarvoor aansprakelijk. De klant is dan verplicht om deze schade per direct volledig aan Koelcelwinkel te vergoeden.
• De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd.
• Vanaf het moment van levering is de zaak geheel voor rekening en risico van de klant.
• Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door Koelcelwinkel worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan Koelcelwinkel verschuldigd.

Artikel 7 Retourzendingen
Koelcelwinkel neemt van zakelijke klanten geen zaken en / of verpakkingen retour, behoudens in het geval waarin er volgens Koelcelwinkel sprake is van een productiefout en er aan de vereisten als genoemd in artikel 8 lid 8 van deze algemene voorwaarden is voldaan.

Artikel 8 Keuring en reclame
• Elke klant van Koelcelwinkel is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken.
• Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
• Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk aan Koelcelwinkel te worden gemeld.
• Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen door de klant binnen uiterlijk 14 dagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 14 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Koelcelwinkel te worden gemeld.
• Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.
• Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3, lid 4 of lid 5 van dit artikel genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door Koelcelwinkel gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
• Indien volgens Koelcelwinkel vaststaat dat een geleverde zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig door de klant is gereclameerd, dan zal Koelcelwinkel de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan Koelcelwinkel te retourneren. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
• Indien volgens Koelcelwinkel vaststaat dat er sprake is van een productiefout, dan zal Koelcelwinkel de klant daarover per e-mail berichten. De klant dient de betreffende zaak of zaken dan inclusief verpakking binnen uiterlijk drie dagen na dit bericht van Koelcelwinkel aan Koelcelwinkel te retourneren, voor nader onderzoek en verdere controle. Indien de klant daartoe niet tijdig over gaat dan kan de klant geen aanspraken jegens Koelcelwinkel meer doen gelden. Indien de klant de betreffende zaak of zaken al heeft verwerkt of heeft laten verwerken dan geldt het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
• De klant kan op een gebrek in de prestatie van Koelcelwinkel geen beroep doen indien hij of een derde de door Koelcelwinkel geleverde zaken heeft verwerkt.
• Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens Koelcelwinkel dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan Koelcelwinkel op te schorten of die te verrekenen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
• Koelcelwinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
• Verwerking door de klant of derden van de door Koelcelwinkel geleverde zaak of zaken brengt met zich mee dat elke vorm van aansprakelijkheid zijdens Koelcelwinkel vervalt.
• Koelcelwinkel is niet aansprakelijk voor de door de klant of derden geleden schade of letsel, ontstaan door een gebrek of gebreken aan de door of namens Koelcelwinkel aan de klant geleverde zaak of zaken van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van diensten of werkzaamheden door of namens Koelcelwinkel, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Koelcelwinkel of een van haar leidinggevenden.
• Indien Koelcelwinkel ondanks het bepaalde in lid 3 van dit artikel toch aansprakelijk mocht zijn, dan is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Koelcelwinkel plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van • Koelcelwinkel beperkt tot het door Koelcelwinkel aan de betreffende klant gefactureerde bedrag van de leverantie waarmee de schade verband houdt, met een maximum van € 10.000,00.
• In geen geval is Koelcelwinkel aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, bewerkingskosten, gemist rendement immateriële schade, e.d. Koelcelwinkel is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.
• Koelcelwinkel is nimmer aansprakelijk voor door of namens haar gegeven adviezen. Adviezen worden slechts naar beste weten verstrekt. Koelcelwinkel is niet op de hoogte van de feitelijke situatie op een werk of project. Ook daarom kan de klant geen aanspraken ontlenen aan een advies van of namens Koelcelwinkel. Het opvolgen van een advies van of namens Koelcelwinkel komt geheel voor rekening en risico van de klant.
• Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens Koelcelwinkel heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Koelcelwinkel te zijn ontvangen.
• De klant vrijwaart Koelcelwinkel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Koelcelwinkel of haar leidinggevenden. In alle andere gevallen kunnen derden nimmer aanspraken jegens Koelcelwinkel doen gelden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
• Koelcelwinkel behoudt zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten, totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die Koelcelwinkel jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens Koelcelwinkel uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.
• Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
• De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
• Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Koelcelwinkel afgesloten overeenkomst, of indien Koelcelwinkel goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Koelcelwinkel gesloten overeenkomst, is Koelcelwinkel te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of uitgesproken of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval Koelcelwinkel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Koelcelwinkel, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van Koelcelwinkel zich bevinden en die producten terug te nemen.
• Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant.
• In het geval Koelcelwinkel haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Koelcelwinkel te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door Koelcelwinkel worden gecrediteerd voor de door Koelcelwinkel te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Koelcelwinkel op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor Koelcelwinkel voortvloeiende schade.

Artikel 11 Overmacht
• Koelcelwinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Koelcelwinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koelcelwinkel niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder in ieder geval – maar niet uitsluitend - begrepen het plaatsvinden in Nederland van een virusuitbraak (waaronder en/of zoals een Coronavirus- / Covid-19 uitbraak) en/of epidemie en/of pandemie, alsmede daaruit voortvloeiende maatregelen door de Nederlandse overheid (zoals bijvoorbeeld het instellen van een lockdown).
• Koelcelwinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
• Koelcelwinkel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
• Voor zover Koelcelwinkel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koelcelwinkel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Betaling
• Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij Koelcelwinkel dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij Koelcelwinkel worden gedaan.
• Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Koelcelwinkel en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
• De klant is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand.
• Koelcelwinkel is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom.
• Als de klant een deel van de door Koelcelwinkel aan hem of haar gestuurde facturen niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, dan wordt het geheel van de facturen van Koelcelwinkel aan de klant direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
Indien naar oordeel van Koelcelwinkel daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Koelcelwinkel het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door Koelcelwinkel aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar.
• Hetgeen de klant aan Koelcelwinkel verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten.
• Indien de klant niet tijdig betaalt dan is Koelcelwinkel gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar.
• Een klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Koelcelwinkel dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen.
• Verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan Koelcelwinkel te worden voldaan.

Artikel 13 Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom in verband met de door Koelcelwinkel aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij Koelcelwinkel of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Koelcelwinkel of haar licentiegevers of toeleveranciers.

Artikel 14 Privacy
• De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Koelcelwinkel. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.
• Koelcelwinkel voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Koelcelwinkel zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 15 Garantie
De door Koelcelwinkel geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Koelcelwinkel verstrekt geen verdergaande garantie.

Artikel 16 Geschillen
• Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koelcelwinkel en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
• Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Koelcelwinkel gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van Koelcelwinkel worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woonplaats of vestigingsplaats van de klant, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Koelcelwinkel en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Consumentenkoop via internet

Indien een consument via internet een zaak of zaken koopt bij Koelcelwinkel dan gelden – naast de bovenstaande bepalingen – tevens de onderstaande bepalingen ter zake het herroepingsrecht. Voor zakelijke klanten van Koelcelwinkel gelden de onderstaande bepalingen uitdrukkelijk niet.

Artikel 17 Herroepingsrecht
Bij producten:
•De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Koelcelwinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
• De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Koelcelwinkel mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
•De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Koelcelwinkel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
• De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
• Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
• Indien Koelcelwinkel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
• Indien Koelcelwinkel de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 18 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
• De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Koelcelwinkel hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 19 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Koelcelwinkel. Het modelformulier is als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Koelcelwinkel. Dit hoeft niet als Koelcelwinkel heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Koelcelwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
• De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Koelcelwinkel niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Koelcelwinkel aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
• Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Koelcelwinkel een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Koelcelwinkel is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
• De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
• Koelcelwinkel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
• de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
• De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
Koelcelwinkel heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
• Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 20 Verplichtingen van Koelcelwinkel bij herroeping
• Als Koelcelwinkel de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
• Koelcelwinkel vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Koelcelwinkel in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Koelcelwinkel aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
• Koelcelwinkel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
• Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Koelcelwinkel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 21 Uitsluiting herroepingsrecht
Koelcelwinkel kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Koelcelwinkel dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
• Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Koelcelwinkel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Koelcelwinkel worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
• Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Koelcelwinkel de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
• Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
• Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
• Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
• Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Koelcelwinkel geen invloed heeft;
• Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
• De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:        [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.